Бидний бүтээгдэхүүн дахин баталгаажлаа

2014.01.14

          Монгол улсын Сангийн яам зах зээлд нийлүүлэгдэж буй санхүү НББ-ийн програм хангамжийг “Нягтлан бодох бүртгэлийн програм хангамжид хяналт тавих журам”-д хэр нийцэж байгааг хянаж, шалган 2 жилийн хугацаатай  гэрчилгээ олгодог.

          Манай компани анхны бүтээгдэхүүнээ боловсруулсанаас хойш тус журмын дагуу Сангийн яаманд тогтмол шалгуулсаар ирсэн. Хамгийн сүүлийн байдлаар 2013.12 сард програм хангамжуудаа шалгуулан аж ахуйн нэгжийн ДАЙМОНД ERP 5.0, жижиг аж ахуйн нэгжийн IMPACT, банк бус санхүүгийн байгууллагын  SPINEL системүүдийн гэрчилгээгээ 2015 оны 12 сарын 12 хүртэл сунгууллаа.

Ингэснээр Сангийн яам манай бүтээгдэхүүнийг Нягтлан бодох бүртгэлийн хууль тогтоомж, журам зааварт нийцсэнийг дахин баталлаа.

Санал хүсэлт
TeamViewer Татах
QuickJoin Татах
AnyDesc Татах
КомИнфо

Test