layer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer
layer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer

Харилцагчийн тооцооны систем

Худалдааны үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагын бэлтгэн нийлүүлэгч байгууллагуудтайгаа үүсгэсэн өглөгийн тооцоог барааны нэр төрөл, тоо ширхэг, тооцоо нэг бүрээр хянаж, түргэн хугацаанд үнэн зөв байдлаар тооцоо нийлэхэд зориулагдсан систем юм.

Боломжууд

Харилцагч бүртэй хийсэн тооцоог ямар бараанаас хэдийг, хэзээ, хэдээр авсныг дэлгэрэнгүй харах боломжтой

Бэлтгэн нийлүүлэгчийн өглөгийн тооцоог борлуулсан хэмжээгээр хийх боломжтой

Харилцагчийн барааны болон мөнгөний үлдэгдлийг харах, хянах боломжтой

Харилцагчийн бараанаас олж буй ашгийн мэдээллийг авах боломжтой

Санхүүгийн системтэй холбогдон гүйлгээ хийх боломжтой

Барааны үлдэгдэл дээр үнийн өөрчлөлт хийх боломжтой

Олон санхүүгийн баазын мэдээллийг нэгтгэн харилцагчийн тооцоо нийлэх боломжтой

Түрээсийн тасгийн тооцоо хийх боломжтой

Тооцооны мэдээллийг хянаж, шалгахад хялбар

Давуу талууд

Харилцагчийн тооцооны мэдээллийг цаг тухайд нь хянах боломжтой

Програмаар харилцагчдын тооцоог хянаж, тооцоо нийлснээр цаг хэмнэж мөнгөний алдагдалгүй ажиллах болно

Тухайн харилцагчийн бараанаас олж буй ашгийн хэмжээг харснаар аль барааг илүү зарвал ашигтай байхыг тооцоолон менежмент хийх болно

Олон дэлгүүрийн салангид тооцоог нэгтгэн хийнэ

Санал хүсэлт
TeamViewer Татах
QuickJoin Татах
AnyDesc Татах
КомИнфо

Test