layer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer
layer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer

Үйлдвэрлэлийн удирдлагын систем

Нийтэд зориулж төлөвлөгөөтөөр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг байгууллагын орцоос эхлээд гарц хүртэлх бүх шат дамжлагын бүртгэлийг бүрэн автоматжуулсан, үйлдвэрлэлийн өртгийг тооцоолдог систем юм. Мөн энэхүү системийг тухайн сонирхогч байгууллагын онцлогт тохируулан өөрчилж, нэмэлт боломжуудыг тусгаж өгөх боломжтой.

Боломжууд

Бүтээгдэхүүний орц нормыг массаар үйлдвэрлэдэг бүтээгдэхүүн дээр зохиох боломжтой

Үйлдвэрлэлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулна

Машин, тоног төхөөрөмж, үйлдвэрлэлийн хүчин чадал, хангамж нөөцөөс хамааруулан урьдчилсан төлөвлөгөө боловсруулна

Түүхий эдийн хэрэгцээний болон хангамжийн төлөвлөгөөг гаргаж дутсанаар нь захиалга өгөх боломжтой

Захиалгын системээс захиалга татан авч захиалгат бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх боломжтой

Материал зарцуулалтыг төсөвтөөр болон бодитоор гаргана

Хийснээрх цалин болон сул зогсолтын цалин тооцон цалингийн систем рүү явуулна

Санхүүгийн системтэй холбогдон түүхий эдийн зарлага, дуусаагүй үйлдвэрлэлийн зардал, бэлэн бүтээгдэхүүний орлогын гүйлгээ автоматаар хийгдэнэ

Анхны түүхий эдээс бэлэн бүтээгдэхүүн болон гарах хүртлэх бүхий дамжлагыг хянана

Үйлдвэр төлөвлөгөөний дагуу ажиллаж байгаа эсэх дээр хяналт тавина

Ашгийн тооцооллыг хялбар энгийн график байдлаар хийнэ

Удирдлагын хяналтын модулийг ашиглан график болон хүснэгтээр бүх төрлийн шинжилгээ хийнэ

Анхааруулга систем ажилласнаар үйлдвэрийн явцад гарсан доголдлыг цаг тухайд нь мэднэ

Давуу талууд

Анхны түүхий эдээс бэлэн бүтээгдэхүүн болон гарах хүртэлх бүхий л шат дамжлагыг хянах боломжтой

Үйлдвэр төлөвлөгөөний дагуу ажиллаж байгаа эсэх дээр хяналт тавих боломжтой

Ашгийн тооцооллыг хялбар энгийн график байдлаар хийнэ

Удирдлагын хяналтын модулийг ашиглан график болон хүснэгтээр бүх төрлийн шинжилгээ хийж үйл ажиллагаагаа бүрэн хянаж, оновчтой шийдвэр гаргана

Анхааруулга систем ажилласнаар үйлдвэрийн явцад гарсан доголдлыг цаг тухайд нь мэднэ

Санал хүсэлт
TeamViewer Татах
QuickJoin Татах
AnyDesc Татах
КомИнфо

Test