layer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer
layer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer

Эмералд санхүүгийн систем

Төсөвт байгууллагын санхүү бүртгэлийн бүх төрлийн гүйлгээ хийж тайлан баланс гаргах бөгөөд төсөвт байгууллагын онцлог болох жилийн санхүүжилтийн төлөвлөгөө, түүний батлагдсан төсвийг улирал, сард хуваарилан, төсвийн хүрээнд мөнгөн урсгалыг бүрэн хянаж, гүйлгээ хийх, хэмнэлт хэтрэлтийг хянадаг систем юм

Боломжууд

Ямар ч үйл ажиллагаатай төсвийн байгууллагад тохирч ажиллана

Өөрийн байгууллагад гардаг онцлог ажил гүйлгээ, бүртгэлийг нэмж хийлгэх боломжтой

Мөнгөн урсгалаа хянаж, эдийн засгийн ангиллаар төсөв гаргах гүйцэтгэлийг хянах боломжтой

НББОУС, Сангийн яамнаас баталсан болон бусад заавар журмуудын дагуу бүртгэлээ хөтөлж бүх төрлийн тайлангууд батлагдсан маягтын дагуу гаргана

Дахин үнэлгээний нэмэгдлийг хэрэгжсэн үед нь дансанд бичнэ

Тайлангууд дээр Drill Down тайлан буюу тайлангийн бүх дүн мэдээг хаанаас ямар үндэслэлээр гарч ирснийг задалж үзэх, засвар хийх боломжтой

Бараа болон үндсэн хөрөнгийн тооллогыг цаг хугацаа хэмнэж хялбар аргаар сканнер ашиглаж хийх боломжтой

Бүх модулиуд дээр нярав, нягтлангийн ажил үүргийг тусад нь хуваарилсан

Пластик нэгтгэлийн програмтай холбогдон ажиллана

Давуу талууд

Өдөр тутмын санхүүгийн үйл ажиллагааг автоматжуулж цаг хугацаа хэмнэнэ

Бүртгэлийн үйл ажиллагаагаа хянаж төлөвлөлт хийх, шийдвэр гаргахад тусална

Ажил үүргийн хуваарийн дагуу ажлаа хийхэд хялбар, бие биенийхээ хийсэн гүйлгээнд нөлөөлөхгүй өөр хүнээс хамаарч хүлээлт үүсэхгүй

Шүүлтийн уян хатан нөхцлүүдийг ашиглан хүссэн баримт, гүйлгээгээ хянана

Өртгийн төв тус бүрээр орлого зарлагыг нарийн бүртгэснээр ашиг алдагдлаа тооцоолно

Салбар нэгж тус бүрээр санхүүгийн тайлан гаргана

Санал хүсэлт
TeamViewer Татах
QuickJoin Татах
AnyDesc Татах
КомИнфо

Test