layer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer
layer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer

Спинел санхүүгийн систем

Санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлдэг банк, ББСБ, хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаанд зориулагдсан хадгаламж, зээлийн бүтээгдэхүүнүүд, хүү, хугацаа, зэрэг бүх төрлийн бүртгэлийг хөтөлж энэ салбарын онцлогт тохирсон бүх төрлийн тайлан мэдээнүүдийг гаргадаг програм юм

Боломжууд

Өдөр тутмын санхүүгийн үйл ажиллагаагаа хянана

Салбарын онцлогт тохирсон зээл, хадгаламж тэдгээртэй холбоотой хүү, валют арилжаа зэрэг мэдээллүүдийг бүртгэнэ

Сангийн яам, Санхүүгийн зохицуулах хорооноос баталсан болон бусад заавар журмуудын дагуу бүртгэлээ хөтөлж тайлангууд авна

Тайлангууд дээр Drill Down тайлан буюу тайлангийн бүх дүн мэдээг хаанаас ямар үндэслэлээр гарч ирснийг задалж үзэх, засвар хийх боломжтой

Давуу талууд

Хадгаламж болон зээлтэй холбоотой хүүний тооцооллийг үнэ зөв тооцоолох. Excel програм дээр тооцоолсноор хоногийн зөрүү үүсэх олон мөр мэдээллээс шалтгаалсан томъёо зөрөх, хоног буруу тооцоолох эрсдэлээс сэргийлнэ

Зээл төлөлтийг графикийн дүнтэй харьцуулсан мэдээлэл гаргана

Графикийн дагуу төлөлт хийгдээгүй тохиолдолд алдангийн дүн автоматаар тооцоологдсоноор гараар хийх ажиллагаа үгүй болно

Зээлийн графикаас хамааран төлөлт хийгдэх огноо нь хэтэрсэн тохиолдолд анхааруулгын цонх дээр мэдээллийг харуулснаар хугацаа хэтэрсэн зээлдэгчийн мэдээллийг цаг алдалгүй харна

Санал хүсэлт
TeamViewer Татах
QuickJoin Татах
AnyDesc Татах
КомИнфо

Test