layer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer
layer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer

spinel

Танилцуулга

     Spinel систем нь санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлдэг Банк, ББСБ, хадгаламж зээлийн хоршооны үйл ажиллагаанд зориулагдсан хадгаламж, зээлийн бүтээгдэхүүнүүд, хүү, хугацаа, зэрэг бүх төрлийн бүртгэлийг хөтөлж удирдлагыг шуурхай мэдээллээр хангаж, оновчтой шийдвэр гаргахад нь туслах болно.
     Зээлдэгчидтэй холбоотой бусад зээлийн түүхийг Монгол банкны зээлийн нэгдсэн мэдээллийн сантай холбогдон авч, байгууллагын авлага өглөг, мөнгөн хөрөнгө, үндсэн хөрөнгийн бүртгэлийг ч давхар хөтөлж санхүү, татаварын тайлангуудыг боловсруулна.

Бүрэлдэхүүн систем

Санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлдэг банк, ББСБ, хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаанд зориулагдсан...

Дэлгэрэнгүй

Хүний нөөцийн удирдлага, төлөвлөлтийн систем нь ажилтны талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл...

Дэлгэрэнгүй

Тогтмолоор, цагаар, ажлын нарядаар гэх мэт бүх төрлийн цалингийн тооцооллыг хийх бөгөөд өдрөөр...

Дэлгэрэнгүй

Аж ахуйн нэгж, бизнесийн байгууллагын цагийн бүртгэлийг хялбаршуулах, хүссэн үедээ...

Дэлгэрэнгүй
Санал хүсэлт
TeamViewer Татах
QuickJoin Татах
AnyDesc Татах
КомИнфо

Test